آمریکا تحرک نیروهای نظامی در خارج از مرزها را متوقف می کند