احیای مسوولیت اجتماعی، سهم معینهای اقتصادی در مقابله با کرونا