فرانسه از بیم کرونا نظامیان خود را از عراق فراخواند