مسیر تفرج‌گاه‌های لرستان در روز طبیعت مسدود می شود