عضو ائتلاف الفتح: آمریکا از طریق الزرفی به دنبال نظارت بر خاورمیانه است