قصه فرار بانویی که اسیر آل سعود بود در کتاب «راهی برای رفتن»