ثبت یک میلیون درخواست بیمه بیکاری در کالیفرنیا در کمتر از ۱ هفته