داوجونز اولین رشد متوالی دو روزه خود از ماه فوریه را ثبت کرد