آمریکا تحرک نیروهای نظامی در سرزمینهای خارجی را متوقف می کند