آمریکا فرمان توقف تحرک نیروها در خارج از کشور را صادر کرد