آمریکا برای اجرای علمیات هوایی علیه پایگاهای نظامی عراق برنامه ریزی می‌کند