نیاز هر خانه به یک “وزیر بهداشت” برای مقابله با کرونا