کتمان حقیقت توسط غرب دست‌مایه‌ای شد برای نگارش رمان «ادواردو»