قیمت خرید تضمینی گندم 2500 تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شد