نمونه‌گیری کرونا در کره جنوبی 10 برابر آمریکا/انستیتو بهداشت هاروارد: تمام مراکز آموزشی و ورزشی تعطیل شود