حضور نیروهای سازمان پزشکان بدون مرز در ایران منتفی شد