روحانی: شرایط ضدکرونایی ما درمقایسه با کشورهای پیشرفته بهتر است/مسئول بخشی از بیکاری، آمریکاست/تاکید بر عرضه سهام‌های دولتی در بورس