غربالگری بیش از 31میلیون نفر در بسیج ملی مبارزه با کرونا/ “سفرکردن” عاملی برای شیوع بیماری