پیام روحانی به مردم آمریکا: نگذارید بیش از این اوراق تاریخ آمریکا سیاه شود