واکنش مستندساز آمریکایی به دروغگویی دولت آمریکا درباره کرونا