آلودگی قطب جنوب به رادیواکتیو، 60 سال پس‌ از آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا