آمادگی سپاه برای واگذاری هزار تخت بیمارستانی به دانشگاه علوم پزشکی گیلان