ببینید | واکنش استاندار به قرنطینه تهران: ساعات کاری کم نمی‌شود و ساعت یکسری کارها زیاد می‌شود!