ورود شرکت‌های دانش بنیانی ایرانی به تولید محصولات مورد نیاز در زمینه کرونا