پاسخ تست‌های بالینی داروهای کرونا تا دو هفته دیگر مشخص می‌شود