حفظ و تقویت ارزش پول ملی از برنامه های بانک مرکزی/ثبات نسبی بازارها حاکی از آغاز شکست دشمنان است