روستای صالح آباد امیدیه تخلیه شد/ آتش انفجار فروکش کرد