توزیع یک تُن گوشت گوسفندی بین سیل زدگان پل دختر با کمک زائران و خادمان جمکران