واکنش شیخ نعیم قاسم به تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله لبنان