فلسطین نسبت به تحمیل مفاهیم جدیدی بر نزاع خاورمیانه هشدار داد