موگرینی: اتحادیه اروپا در حال افزایش حضور در خاورمیانه است