موافقت منچستر برای پرداخت 80 میلیون پوند برای یک مدافع!