مکرون در روز ملی فرانسه هو شد + فیلم

معترضان به نظام سرمایه‌داری و سیاستهای اقتصادی امانوئل مکرون، او را در روز ملی فرانسه هنگام عبور از خیابان شانزه لیزه هو کردند.