وزیر دفاع اسبق آمریکا ادعاهای ترامپ علیه ایران را «دروغ» خواند