نقص زیر ساخت های ورزشگاه آزادی حضور بانوان را منتفی کرد