علوی: تاج برای سرپرستی ساکت در تیم ملی بزرگسالان با مراجع ذی ربط هماهنگ بود