عباسی: به بازیکنان سرباز نیاز داریم، امیدوارم زودتر برگردند/ هیچ ترسی از الاتحاد نداریم