رودست حماس به نظامیان صهیونیست برای تخلیه اطلاعاتی