تمجيد مسئولان ورزش كشور از عملكرد ووشو در مجمع عمومی