ظریف خطاب به همتای انگلیسی: تحت هر شرایطی نفتمان را صادر می‌کنیم