کنایه توئیتری مهاجری به رئیس سازمان صداوسیما؛ اشکال از گیرنده شماست