عادل‌آذر در برنامه دستخط: هیچ کس از من نخواست آمارها را دستکاری کنم