برجام از ابتدا خسارت‌بار بود/ انگلیس بزودی سیلی خواهد خورد