برق سازمان‌های پرمصرفی که به اخطارها توجه نکنند قطع می شود