صعود یاران بونجاح با غلبه بر ساحل عاج/ بغداد پنالتی از دست داد