اقدام انگلیسی ها همسو با سیاست‌های خصمانۀ آمریکاست