رئیس قوه‌قضائیه: به نفع انگلیس و اروپایی‌هاست که به سرعت نفتکش ایرانی را رفع توقیف کنند