اظهارات جالب دیپلمات امارات درباره هدف از عملیات طرابلس لیبی