طرح جدید بانک مرکزی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی