ظریف: ایران دقیقاً به‌شیوه اروپایی‌ها به برجام پایبند خواهد بود